Hjelpesenter

Personvernerklæring

Gjelder fra: 27/04/2023 / Sist oppdatert: 31/03/2023 / Versjon: 2.0

Definisjoner

Personopplysninger, er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling, er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Profilering, er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

Behandlingsansvarlig, er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

En databehandler, er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Mottaker, en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; nevnte offentlige myndigheters behandling av slike opplysninger skal være i samsvar med gjeldende regler om vern av personopplysninger i henhold til formålet med behandlingen.

Tredjepart, er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

Samtykke fra den registrerte betyr enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende.

Brudd på personopplysningssikkerheten, er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.

Konsern, er et foretak som utøver kontroll, og dets kontrollerte foretak.

Tilsynsmyndighet, en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til GDPR artikkel 51.

Generelt

Denne erklæringen sammen med de generelle vilkårene og betingelsene som er tilgjengelige på nettstedet, angir grunnlaget for hvordan personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi vil behandle disse. Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet bekrefter du at du godtar denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vilkårene i personvernerklæringen, og ikke ønsker å gi oss den personlige informasjonen vi trenger, må du ikke bruke dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i personvernerklæringen. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du sjekker personvernerklæringen regelmessig. Din fortsatte bruk av nettstedet og/eller tjenestene på nettstedet vil utgjøre ditt samtykke til personvernerklæringen.

Joo Casino verdsetter integriteten og personvernet ditt enormt, og er forpliktet til å administrere alle dine personopplysninger på en åpen, rettferdig og lovlig måte. Denne personvernerklæringen (sammen med vilkårene og retningslinjene for informasjonskapsler (Cookie Policy) ) angir grunnlaget for hvordan Joo Casino samler inn, lagrer og bruker personopplysningene når du besøker nettstedet vårt, samt hvilke rettigheter du har, og hvordan loven beskytter disse rettighetene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)

Dette nettstedet er utelukkende beregnet på personer over 18 år, og vi samler ikke bevisst inn data knyttet til personer under denne alderen. Hvis det blir tydelig for oss at vi har samlet inn personopplysninger knyttet til personer under 18 år, på grunn av årsaker knyttet til misbruk av nettstedet vårt, gjør vi vårt beste for å sikre at slike opplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lovverk.

Om oss

Nettstedet Joo Casino ("Casino", "Nettsted", "Selskap", "Vi", "Oss", "Vår") eies og drives av Dama N.V., et selskap registrert og etablert i henhold til lovgivningen på Curaçao, med registreringsnummer 152125 og registrert adresse Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. er lisensiert og regulert av Antillephone N.V. (lisens nr. 8048/JAZ2020-013).

Som behandlingsansvarlig har vi en lovpålagt forpliktelse i henhold til pengespillforskrifter, til å behandle spilleres personopplysninger for å gi dem mulighet til å delta i spill og levere tilleggstjenester.

Når vi nevner "Selskap", "Konsern", "vi", "oss" eller "vår" i denne personvernerklæringen, henviser vi til Dama N.V.

Vi tar personvernet ditt på alvor. Av denne grunn har vi utnevnt et personvernombud ("DPO"), som har ansvar for å føre tilsyn med at selskapet overholder sine juridiske forpliktelser med hensyn til behandling av dine personopplysninger, og som er ditt kontaktpunkt for eventuelle spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, inkludert enhver forespørsel om å utøve dine juridiske rettigheter, og klager om brudd på dine rettigheter, kontakt vår DPO på e-postadresse dpo@damacasino.com.

Kontakt oss

Du kan når som helst kontakte oss angående retningslinjene hvis du ønsker å:

 • Bekrefte nøyaktigheten av den personlige informasjonen vi har samlet inn om deg
 • Forhøre deg om bruken av personopplysningene
 • Forby fremtidig bruk av opplysningene for direkte markedsføringsformål
 • Motta en kopi av personopplysninger som er lagret om deg

Med mindre du har valgt å ikke motta reklamemateriell, kan vi bruke personopplysningene, inkludert e-postadressen og telefonnummeret, til å sende deg markedsføringskommunikasjon angående produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan omfatte informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, for eksempel leverandører av kasinospill.

Når du bestemmer deg for å avslutte mottak av slikt markedsførings- og reklamemateriale, kan du velge bort dette ved å registrere deg, i innstillingene for spillerkontoen eller ved å kontakte vår kundestøtte på support@joocasino.com og/eller live-chat.

 • Oppdatere eller rette opp enhver opplysning du har gitt oss (i slike tilfeller må du fremlegge bevis vi med rimelighet kan kreve for å gjennomføre slike endringer). Vær oppmerksom på at det er ulovlig å gi oss falsk informasjon om deg, og det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid blir oppdatert med dine riktige opplysninger.

For å oppfylle forespørslene dine i samsvar med disse personvernreglene, kan du bruke følgende kommunikasjonsmidler:

 • ved hjelp av e-postadresse support@joocasino.com
 • ved hjelp av live-chat joocasino
 • ved hjelp av e-postadressen til personvernombudet dpo@damacasino.com

Vær oppmerksom på at e-post i noen tilfeller kan ende opp som søppelpost, eller kanskje ikke komme fram til adressaten i det hele tatt av tekniske årsaker

Hvis forespørselen din ikke blir besvart innen 10 dager, anbefaler vi deg på det sterkeste å kontakte oss igjen for å få en avklaring ved hjelp av alternative kommunikasjonsmetoder.

Vi respekterer og verdsetter ditt personvern. Du kan alltid kontakte personvernombudet via dpo@damacasino.com i tilfeller der

 • du mener at personvernet ditt har blitt krenket
 • fristene for utførelse av forespørselen om en kopi av opplysningene er overskredet
 • du trenger en avklaring av bestemmelsene i denne personvernerklæringen
 • du ønsker å motta en kopi av dine personopplysninger lagret på tvers av alle Dama N.V. lisenser

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss mer enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har sendt en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Informasjon vi samler inn

 • Informasjon du gir oss. Det inkluderer all informasjon du oppgir til oss når du fyller ut skjemaene på sidene med kontoregistrering, samt alle andre data som du videre sender via nettstedet eller e-post Det inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke nettstedet vårt, abonnerer på tjenesten vår, foretar innskudd, spiller eller fortar uttak på nettstedet vårt, deltar i chatterom, aksepterer bonuser eller andre kampanjer som er tilgjengelige på nettstedet, eventuell detaljdokumentasjon du deler med oss, inkludert kilden til spørreskjema om formue og støttedokumentasjon, og når du rapporterer et problem eller klager til oss. Informasjonen du gir oss kan inkludere navn, brukernavn, adresse, fødselsdato, bostedsland og nasjonalitet, person- eller identifikasjonsnummer, e-postadresse og telefonnummer, finans- og kredittkortinformasjon, personlig beskrivelse, legitimasjon, adressebevis, bevis på midler og fotografi.
 • Teknisk informasjon, inkluderer IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen til Internett, påloggingsinformasjonen, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, typer nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform, informasjon om besøket ditt, inkludert de hele uniforme ressurslokalisatorene (URL), informasjon mottatt fra informasjonskapsler. Se reglene for bruk av informasjonskapsler (Cookie Policy) for ytterligere informasjon om hvilke typer informasjonskapsler som er i bruk.
 • Spillinformasjon. Spill du spilte og varighet på hvert spill og hver side, informasjon om sideinteraksjon.
 • Analyseinformasjon. Vi innhenter informasjon om din bruk av tjenestene, for eksempel bruk av applikasjoner, loggfiler, brukeraktivitet (f.eks. viste sider, hvor mye tid du bruker på bestemte sider, nettlesing, klikk, handlinger osv.), tidsstempler, varsler osv. Denne informasjonen samles inn for blant annet feilsøking og feil, samt for research- og analyseformål om din bruk av tjenestene.
 • Informasjon vi mottar fra andre kilder. Dette er informasjon vi mottar om deg hvis du bruker noen av våre nettsteder eller tjenester som drives av konsernet. I tilfelle du bruker kontoer på flere nettsteder som drives av konsernet, kan vi samle informasjon om deg generert fra hvert nettsted i ett datalager. Slike data er viktige for oss for statistiske formål, men også spesielt relevante i forbindelse med vårt ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger og ansvarlig gambling som følge av loven.

I løpet av leveringen av tjenester til deg, samarbeider vi også tett med tredjeparts databehandlere (inkludert for eksempel forretningspartnere, underleverandører innen tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester samt for levering av markedsføringsinformasjon (for eksempel leverandører av CRM-verktøy, partnere innen e-postmarkedsføring, SMS-leverandører, distributører av vanlig post og leverandører av utgående samtaler,) reklamenettverk og affilierte nettverk, analyseleverandører, revisjonsselskaper, leverandører av søkeinformasjon og kredittvurderingsselskaper). Denne kategorien omfatter informasjon vi mottar fra våre utgivere, annonsører og andre partnere som vi samarbeider med for å hjelpe oss med å levere annonser og personlig tilpasset innhold til deg og gjenkjenne deg på tvers av nettlesere og enheter. Dette kan inkludere pseudonyme annonsøridentifikatorer som noen annonsører eller andre reklameplattformer fra tredjeparter velger å dele med oss. Databehandlere behandler personopplysninger i henhold til våre skriftlige instruksjoner, og deres aktiviteter vil være begrenset til de som trengs fra dem for å hjelpe oss med å levere tjenesten til deg.

Opplysningskategorier vi lagrer om deg

Personopplysninger betyr all informasjon om en person som kan benyttes til identifisere personen direkte eller indirekte. Det omfatter ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonyme data).

Personopplysningene som samles inn og behandles om deg, kan grupperes i følgende kategorier:

Identitetsopplysninger inkluderer fornavn, mellomnavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato og kjønn.

Kontaktopplysninger inkluderer bostedsadresse, e-postadresse, telefonnumre og andre tilgjengelige kommunikasjonsmidler

Økonomiske opplysninger inkluderer detaljer om lønn og formue, detaljer om kildene til midler som brukes til å foreta innskudd hos oss, samt bankkonto, betalingskort eller betalingskontodetaljer, inkludert informasjon i eventuelle kontoutskrifter, skanninger av dokumenter, bekreftelse av inntekten din og lignende dokumentasjon som er samlet inn for KDK-formål.

Transaksjonsopplysninger inkluderer detaljer om innskudd og uttak, spilleinnsats og andre detaljer om spill du har spilt på våre nettsteder.

Tekniske opplysninger inkluderer IP-adressen, påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -lokasjon, typer nettlesertillegg og -versjoner, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.

Bruksopplysninger inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, produkter og tjenester, online identifikator for pålogging, passord (kryptert), spilte spill, påloggings- og avloggingstider, spillets varighet, bonuser og kampanjer du har bedt om, ansvarlig spillinformasjon, grenser og historikk og AML-klassifisering.

Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger inkluderer dine preferanser i å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

Spesielle kategorier av personopplysninger. I tilfelle du gir oss slik informasjon selv og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, må vi også samle inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg, som f.eks.

 • Opplysninger knyttet til ansvarlig spilling, som kan betraktes som medisinske data
 • Opplysninger om rase eller etnisk opprinnelse, som kan hentes fra dokumentene du lastet opp.

Hvordan vi kan bruke personopplysningene

Informasjon du gir til oss:

 • for å utføre våre forpliktelser som følge av vilkårene og betingelsene som er inngått mellom deg og oss og for å gi deg spilltjenester som du ber oss om, for å akseptere dine innskudd og behandle uttak, for å utføre prosesser for å bekjempe svindel, for å svare på eventuelle spørsmål eller klager som du måtte ha, samt andre tilknyttede saker knyttet til de viktigste tjenestene vi tilbyr.
 • forutsatt at du har gitt samtykke til å kontakte deg med markedsføringsinformasjon fra konsernet, for å gi deg informasjon om våre tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produkter og kampanjer av relaterte nettsteder som drives av konsernet eller dennes merkevarer.
 • å tilby tilpasset annonsering på nettstedet basert på din interaksjon med nettstedet eller dine bruksdata.
 • for å varsle deg om endringer i våre tjenester.
 • for å oppfylle forpliktelser som følge av lovgivning mot hvitvasking av penger og regler og forskrifter i henhold til disse og alle andre lover som vi kan være underlagt fra tid til annen.

Informasjon vi samler inn om deg:

 • for å administrere nettstedet vårt og for interne operasjoner, inkludert formål som feilsøking, dataanalyser, testing, research, statistikk og spørreundersøkelser. Slik informasjon blir vanligvis innsamlet gjennom bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se våre retningslinjer om bruk av informasjonskapsler på (Cookie Policy) som også gir veiledning om hvordan informasjonskapsler kan deaktiveres.
 • for å kontakte deg med markedsføringsinformasjon, for å gi deg informasjon om tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produktene og kampanjene, nåværende eller fremtidige, som tilbys av varemerket du registrerte deg med.
 • for å utføre tiltak mot svindel og aktiviteter som omhandler risikostyring, inkludert å tildele en risikoprofil eller en risikostatus til kontoen din.
 • for å vurdere atferden din og mønstre gjennom nettstedet som vil bli brukt til å bygge en detaljert kundeprofil om deg, om forskjellige emner, inkludert, men ikke begrenset til:
 • Et register over bonusmisbrukere kan opprettes av selskapet, og personer på denne listen kan ekskluderes fra fremtidige kampanjer eller til og med blokkeres fra å bruke tjenestene til selskapet. Dette inkluderer analyse av andre typer svindel og uredelig atferd.
 • Vi vil også gjennomsøke og overvåke det du utfører av transaksjoner og atferd av hensyn til ansvarlig gambling, og sikre at din interaksjon med oss forblir morsomt og underholdning og ikke farlig for deg. Vi kan tildele en ansvarsfull gambling-poengsum til kontoen din basert på informasjonen vi samler inn og fra spørreskjemaet om ansvarlig gambling, som du av og til kan få til utfylling. Som et resultat av vår vurdering kan du bli tagget som en "Problem Gambler" eller sårbar for risikoen for spillavhengighet.
 • Som en del av vår forpliktelse til å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, kan vi også analysere dine personopplysninger og sammenligne dem med tredjeparts datakilder, bygge en AML-profil på deg og risikoscore kontoen din, basert på informasjonen du har gitt oss og informasjonen vi har innsamlet om deg. Vi skal også føre et register over alle høyrisikokunder fra et anti-hvitvaskingsperspektiv.

Vær oppmerksom på at for disse formålene bruker vi delvis profilering med den endelige beslutningen utført av faktiske personer, men logikken bak profileringen og informasjonen om den kan ikke avsløres, siden det vil gjøre det mulig for kundene å omgå disse kontrollmekanismene som er rettet mot beskyttelse av vår virksomhet og overholdelse av juridiske forpliktelser.

 • for å forbedre nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din.
 • for å tillate at du kan delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det.
 • som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert.
 • for å måle eller forstå effektiviteten av reklamen vi viser deg og andre, og for å levere relevante kampanjer til deg.
 • for å komme med forslag og anbefalinger til deg om våre produkter.
 • Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data til eventuelle formål. Aggregerte data kan utledes fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i henhold til loven, da disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. Vi kan for eksempel samle bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Men hvis vi kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personopplysninger, slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Opplysninger vi mottar fra andre kilder:

Vi vil kombinere denne informasjonen med opplysninger du gir oss og informasjon vi samler inn om deg. Vi vil bruke denne informasjonen, og kombinert informasjon, til formålene som er angitt ovenfor (avhengig av hvilke typer informasjon vi mottar). Andre kilder inkluderer tredjeparts tjenesteleverandører av verktøy som brukes til aldersbekreftelser, tjenester som brukes til å bekrefte identitet eller adresse, regulatorer eller enheter som holder sentrale databaser over problemspillere, leverandører av PEP- og sanksjonssøk og andre lignende leverandører som vi kan inngå kontrakt med fra tid til annen. Vi kan også motta informasjon om deg som samles inn fra de andre nettstedene som drives av gruppen, som hjelper oss med å levere en bedre tjeneste til deg eller for å holde bonusmisbrukere, problemspillere unna tjenestene våre.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi har angitt nedenfor, i et tabellformat, en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger, og hvilket av de juridiske grunnlagene vi er avhengige av for å gjøre det. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er der det er hensiktsmessig.

Innsamlede opplysninger

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

Formål for innsamling

Juridisk grunnlag

Identifikasjonsdata – dette inkluderer fullt navn, brukernavn, fødselsdato og kjønn

Forespurt ved registrering

(1) Kundeidentifisering og opprettelse av unik kundeprofil

(2) Kundeverifisering for anti-hvitvaskingsformål (" AML")

(3) Identifisering av kunde når kontakt oppnås

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Utførelse av kontrakt

Kontaktopplysninger – dette inkluderer e-postadresse, hjemmeadresse, mobiltelefonnummer, skype eller andre tilgjengelige kommunikasjonsmidler

Forespurt ved registrering og/eller KDK-prosedyre

(1) Kundeidentifisering og opprettelse av unik kundeprofil

(2) Kontakt kunder for support-formål

(3) Formidling av markedsføringsmateriale av varemerket

(4) Formidling av markedsføringsmateriale av andre varemerker fra konsernet

(5) Verifisering av spilleridentitet

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Utførelse av kontrakt

(3) Legitim interesse

(4) Samtykke

(5) Juridisk forpliktelse

Opplysninger som kreves til verifiseringsformål – dette inkluderer legitimasjon, adressebevis og mulig kilde til egne midler og kilde til formue.

Må lastes opp på spillerprofil ved forespørsel, kan bli forespurt enten via popup på nettsiden eller via e-post.

(1) Verifisering av spilleridentitet

(2) Nødvendig for at vi skal overholde AML-loven

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Juridisk forpliktelse

Økonomiske opplysninger – dette vil inkludere de økonomiske opplysningene knyttet til innskudds- og uttaksmetodene du velger, derfor bankopplysningene dine, opplysninger om betalingskort eller alle relevante opplysninger knyttet til de valgte betalingsmetodene.

Innsamlet ved innskudd eller uttak av midler til spillerkontoen. Kan også innhentes der vi har spørsmål via e-post / chat / samtaler

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten (dvs. for å sette inn penger på spillerkontoen)

(2) Nødvendig for kjenn-din-kunde ("KDK")-sjekker (kilde til midler)

(3) Nødvendig for kontroll av cyberkriminalitet

(4) For å sikre en closed-loop-policy

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Legitim interesse

(4) Juridisk forpliktelse

Transaksjonsdata – dette inkluderer detaljer knyttet til betalinger gjort til og av deg.

Automatisk generert ved innskudd og uttak

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten

(2) Nødvendig for å overholde AML-lovgivningen og lisenskravene for gaming

(3) Nødvendig for å spore aktiviteten din for tiltak for sosialt ansvar

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Juridisk forpliktelse

Gaming-data – dette inkluderer detaljer knyttet til spillene du spiller på nettstedet vårt (dvs. spillaktiviteten din)

Automatisk generert med spillaktivitet

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten

(2) Nødvendig for å overholde loven om remote gaming

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

Data tilknyttet din kommunikasjon med oss (via e-post, live chat, telefonsamtale)

E-postkorrespondanse og live chat når kontakt opprettes, kan telefonsamtaler registreres for registreringskrav

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten (for kundeforespørsler, kommunisere nødvendige problemer)

(2) Kan brukes til å håndtere risiko, innhente profesjonell rådgivning eller til å etablere og forsvare våre juridiske krav, enten i retten eller i en rettslig prosedyre utenfor rettsvesenet

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Legitim interesse

Profildata - Data tilknyttet dine spillevaner og dine preferanser

Automatisk generert med spill, eller ved hjelp av informasjonskapsler for å logge preferanser

(1) Kan brukes i aggregert og anonymisert form for å forbedre tjenesten

(2) Kan brukes for en mer personlig brukeropplevelse

(3) Segmentering for AML og tiltak for sosialt ansvar

(4) Målrettet markedsføring

(1) Legitim interesse Data i anonymisert form er ikke personopplysninger etter dette.

(2) Samtykke

(3) Juridisk forpliktelse

(4) Samtykke

Opplysninger om ansvarlig spilling

Selvvurderingstest

(1) Ansvarlig profilering av spilling

(2) Identifisering og undersøkelse av spilleaktivitet for ansvarlig spillformål

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Legitim interesse

Tekniske data - dette kan inkludere IP-adressen, påloggingsdata, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling og plassering, operativsystem og plattform.

Bruksdata – inkluderer data knyttet til hvordan du bruker nettstedet vårt

Opplysninger fra informasjonskapsler

(1) Stedsdata / IP som brukes for å sikre at kunden ikke er fra et land med begrenset eller høy risiko

(2) Stedsdata / IP-adresse brukes også til å sikre at de ikke bruker proxyer eller VPN-er, for å sikre at de ikke misbruker bonuser eller bedrageri ved applikasjonssvindel

(3) Alle andre data (inkludert posisjon og IP) brukes til å forbedre nettstedets funksjonalitet, feilsøke tekniske problemer, lage flere produkter for forskjellige plattformer

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Legitim interesse

(3) Legitim interesse

Mine RTP-data – Kan inkludere treffprosenten din, totalt antall spinn, samlet RTP på kontoen din, din egen RTP sammenlignet med spillenes RTP-er, største gevinst på spesifikke spill og innsats plassert for å oppnå denne gevinsten

Automatisk generert med spilling

(1) For å sikre at vi er i samsvar med alle relevante krav med hensyn til RTP av våre tjenester.

(1) Juridisk forpliktelse

Informasjon om informasjonskapsler – se våre retningslinjer for informasjonskapsler (Cookie Policy) for ytterligere informasjon om hvordan og for hvilke formål vi samler inn informasjonskapslene.

Deling av opplysninger

På grunn av tjenestens art, for å behandle opplysningene dine som forklart ovenfor i disse personvernreglene, kan vi måtte dele personopplysningene dine med en rekke pålitelige tredjeparter. Disse tredjepartene inkluderer:

- Alle medlemmer av konsernet som krever tilgang til personopplysningene dine for å kunne levere tjenestene du ber om. Opplysninger vi mottar og innsamler om deg kan deles med alle medlemmer av konsernet, og slike data kan brukes av dem for å forebygge svindel og bonusmisbruk, AML og ansvarlige spillgrunner i oppfyllelse av konsernets juridiske forpliktelser og legitime forretningsinteresser.

- Til alle medlemmer av konsernet med henblikk på slike andre konsernenheter for å kontakte deg med informasjon om deres produkter og tjenester, forutsatt at du har samtykket til å motta direkte markedsføring relatert til andre nettsteder som drives av konsernet.

- Ansatte i selskapet, mer spesifikt personvernombudet, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og bedragerianalytikere, kundesupportagenter, medlemmer av temaet som ivaretar kundeforhold, administratorer av VIP-spillere og andre utvalgte ansatte, vil også ha tilgang til dine personopplysninger for det formål å utføre sine oppgaver og gir deg de tjenestene du har forespurt.

Våre ansatte som har tilgang til, eller er tilknyttet behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert fortrolighetsavtaler (NDA) for å respektere den konfidensielle karakteren av spilleropplysninger.

- Spilleverandører – noen ganger vil våre spilleverandører kreve tilgang til å velge dataattributter (for eksempel brukernavn og IP-adresse) for å gi oss spillene du spiller på nettstedet vårt. For å lese deres personvernerklæringer, besøk den relevante nettsiden til spilleverandøren.

Når du spiller casinospill utviklet av NetEnt, gjelder også personvernreglene til NetEnt. Disse retningslinjene finner du her.

- Betalingsleverandører og relaterte tjenesteleverandører – på samme måte kan vi dele noen av dine personopplysninger med betalingsleverandørene du bruker til å foreta og motta betalinger på nettstedet vårt. For å lese deres personvernerklæringer, besøk den relevante nettsiden til betalingsleverandøren du bruker

Dersom nettstedet har behov for å dele opplysninger med sine betalingsleverandører for å tilrettelegge betalingstransaksjoner i henhold til deres personvernregler. (Spesielt behandles de fleste bankkorttransaksjoner av Trustly hvis personvernerklæringen gjelder for slike transaksjoner. Transaksjoner kan også behandles av Bambora eller Paysafe );

- Markedsføringspartnere - der du gir oss ditt samtykke til å sende deg markedsføring og kampanjer, kan vi dele kontaktopplysningene dine (for eksempel e-postadresse eller postadresse) med våre markedsføringspartnere som tar seg av å sende ut alt markedsføringsmaterialet vårt til deg, inkludert salgsfremmende e-poster og SMS, direkte e-post, og av og til kan vi ringe deg.

- Statlige eller regulatoriske myndigheter - Vi kan, om nødvendig eller autorisert ved lov, gi dine personopplysninger til politimyndigheter, statlige eller regulatoriske organisasjoner, domstoler eller andre offentlige myndigheter. Vi kan motsette oss slike forespørsler når vi, etter eget skjønn, mener at forespørslene er urimelige, uklare eller mangler riktig myndighet, men vi kan ikke love å motsette oss alle forespørsler.

- Programvare til kundekommunikasjon, vi bruker en tredjepartsprogramvare for å hjelpe oss med å kommunisere med deg. Denne programvaren gjør det mulig for oss å sende deg e-poster og chatte med deg på live-chat når du har spørsmål.

- Verktøy for verifisering av AML og svindel, leverandører av verktøy for verifisering av alder og identitet og andre leverandører som kan verifisere informasjon om kjenn-din-kunde (KDK) generelt - vi kan bruke tredjepartsprogramvare til å utføre visse kontroller for verifisering av AML og svindel, som er nødvendige for å oppfylle våre juridiske forpliktelser i denne forbindelse.

- I tillegg til det ovennevnte kan vi også dele personopplysninger dersom vi kjøper opp nye virksomheter. Skulle selskapet gjennomgå strukturendringer, for eksempel fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller delvis oppkjøp, er det sannsynlig at våre kunders personopplysninger vil bli inkludert i salget eller overføringen. Vi vil, i tråd med retningslinjene, informere spillerne våre via e-post før vi foretar slik overføring av personopplysninger.

- Utvalgte tredjeparter, i henhold til en databehandleravtale med oss som sikrer ivaretakelsen av dine personopplysninger, inkludert:

– med våre advokater, rådgivere, konsulenter som vi kan engasjere fra tid til annen for å håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning, eller for å etablere og forsvare våre juridiske krav, enten i retten eller til en prosedyre som behandles utenfor rettssystemet. Dette kan kreve tilgang til personopplysninger.

– med statlige institusjoner, reguleringsmyndigheter som registrerer problemspillere eller for noe annet formål som omhandler ansvarlig spilling.

– med ethvert selskap, offentlig organ, reguleringsmyndighet som fører et register eller en database med det formål å forebygge kriminalitet, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Vi forsikrer oss alltid at enhver tredjepart som har tilgang til dine personopplysninger, er bundet til å respektere sikkerheten til dine personopplysninger, og å behandle dem på en lovlig måte til enhver tid og i samsvar med vår personvernerklæring og strenge etiske regler. Vi tillater ikke tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til egne formål. Behandling av slike tredjeparter (også kjent som "databehandlere") utføres utelukkende til spesifikke formål og i samsvar med våre instruksjoner som behandlingsansvarlig og på våre vegne, og slike tredjeparter kan bare bruke dine personopplysninger i den grad vi selv har rett til det. I alle tilfeller, jobber vi videre for å sikre at vi ikke deler flere opplysninger enn det som er nødvendig for at tjenesteleverandørene skal kunne utføre behandlingsaktivitetene i samsvar med våre instruksjoner.

Datalagring

Vi skal bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig med tanke på formålene de ble samlet inn for. Slike formål kan omfatte oppfyllelse av eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

Når vi bestemmer den riktige lagringsperioden som gjelder for opplysningene, tar vi hensyn til flere faktorer, for eksempel formålene som vi samler inn og behandler slike opplysninger, gjeldende lover og/eller krav fra myndighetene, arten og sensitiviteten til personopplysningene, og de potensielle risikoene knyttet til uautorisert bruk eller utlevering av slike opplysninger.

Som det fremgår av vilkårene våre, kan både du og casinoet beslutte å stenge spillerkontoen din når som helst. Etter stenging av kontoen din, vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge loven krever. Disse opplysningen skal bare brukes dersom det kreves av kompetente myndigheter i forbindelse med henvendelser angående økonomiske og skattemessige forhold, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Vi kan også beholde anonymiserte derivater av opplysningene dine, for å forbedre innholdet og markedsføringskommunikasjonen, der ingen automatisert beslutningstaking er involvert.

Vær oppmerksom på at på grunn av regelverk mot hvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i Den europeiske union, er vi forpliktet til å oppbevare personopplysninger om spillere som er sendt inn under registreringen og alle opplysninger som er overført i løpet av perioden en spillerkonto har vært operativ i minimum fem år etter siste spillertransaksjon eller kontostenging. Derfor kan vi ikke følge opp forespørsler om sletting før denne perioden er utløpt.

Dine rettigheter

Personvernloven gir deg, som registrert, visse rettigheter under visse omstendigheter. I følge loven har du rett til:

- Be om tilgang til dine personopplysninger - Det vil si at du har rett til å be om, helt gratis, en kopi av personopplysningene vi har om deg.

- Be om korrigering av egne personopplysninger – Det vil si at dersom noen av personopplysningene vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få disse korrigert Husk imidlertid at vi kan kreve at du fremlegger bevis og dokumentasjon (som ID eller adressebevis) for å imøtekomme forespørselen. Den kan avvises på grunn av juridiske forpliktelser

- Be om sletting av egne personopplysninger - Det vil si at du kan be om sletting av dine personopplysninger når vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette å behandle eller beholde dem. Vær klar over at denne retten ikke er absolutt, noe som innebærer at vi ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din når vi i henhold til juridiske forpliktelser er forpliktet til å beholde opplysningene, eller når vi har begrunnet at oppbevaring av opplysninger er nødvendig for å forsvare oss i en juridisk tvist.

- Komme med innvendinger mot behandling av personopplysninger der vi henviser til våre legitime interesser (eller en tredjeparts) for å behandle dine opplysninger, og du føler at vår behandling av dine opplysninger påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid demonstrere at vi har et overbevisende legitimt grunnlag som kan overstyre dine rettigheter og friheter for å behandle dine opplysninger. Du kan sende inn dine innvendinger mot behandling av dine personopplysninger på grunnlag av de ovennevnte legitime selskapsinteressene, ved å kontakte vårt personvernombud (DPO).

- Be om begrensning av behandlingen av egne personopplysninger – Du kan be oss om å midlertidig holde tilbake behandlingen av egne personopplysninger i ett av følgende scenarier: (a) der du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten av opplysningene, (b) der vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dem, (c) der du trenger at vi oppbevarer dine opplysninger selv når vi ikke lenger trenger dem for at du skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller (d) der du har protestert mot bruken av dine opplysninger, men vi må bekrefte om vi har et juridisk grunnlag til å bruke dem.

- Be om overføring av dine personopplysninger (dataportabilitet) – Det vil si at du kan be oss om utlevere visse opplysninger vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten gjelder kun for opplysninger innhentet via automatiserte midler som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke, eller hvor vi brukte opplysninger til å utføre våre forpliktelser i henhold til en avtale med deg.

- Trekke tilbake samtykket ditt når som helst, ettersom vi er avhengig av ditt samtykke til å behandle opplysningene - Det å «velge bort» eller trekke tilbake samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen utført av oss frem til tidspunktet du trekker samtykket tilbake. Det å trekke tilbake ditt samtykke betyr at du fremover ikke lenger ønsker at vi skal behandle opplysningene dine på en slik måte. Dette vil si at du ikke lenger kan samtykke til at vi kan tilby deg visse tjenester (som for eksempel markedsføring. Du kan trekke ditt samtykke tilbake når som helst gjennom innstillingene i nettstedets kontoprofil.

- Sende en klage til en tilsynsmyndighet.

For å utøve dine rettigheter som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om å få spesifikk informasjon om deg for å kunne bekrefte din identitet. Dette er et sikkerhetstiltak for å være sikre på at personen vi utleverer dine personopplysninger til, virkelig er deg.

Vi vil gjøre det vi kan for å besvare alle legitime forespørsler innen en tidsramme på én måned fra innsending av en forespørsel. Dersom forespørselen din er særlig kompleks, eller dersom du har gjort flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta noe lengre tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om dette.

Automatisert beslutningstaking

Når vi etablerer og utfører våre forretningsrelasjoner, benytter vi oss vanligvis ikke av helautomatisk beslutningstaking. Hvis vi bruker denne prosedyren i enkeltsaker, vil vi informere deg om dette separat, forutsatt at det er et juridisk krav.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Vi erkjenner herved at når vi innsamler og behandler dine personopplysninger, med det formål å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge juridiske bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.

Følgelig prøver vi å beskytte personopplysningene og respektere personvernet i samsvar med beste forretningsskikk og gjeldende regler. Vi legger vekt på å tilby sikre tjenester til spillerne, og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle opplysningene du har sendt til oss, forblir trygge.

Tilgang til spillerkontoer er bare mulig med spillerens unike ID og passord. Du kan også sette opp tofaktorverifisering (2FA), som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at den ikke er tilgjengelig for andre.

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å hindre at dine personopplysninger ved et uhell går tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endres eller utleveres. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov.